Kişisel Verilerinizin Korunması Yasası Hakkında

Bilgilendirme Metni

PORTALKENT WEB BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ (Kontrolör olarak anılacaktır) kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunma Yasası’na uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi için idari ve teknik koruma önlemlerini almıştır. İlgili yasa gereğince aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki metinde veri işleme politikamız bilgilerinize sunulmuştur.

Kişisel verileriniz; Kontrolör ’ün yasal çıkarları amacı ile gerekli olması, tarafınızla hizmet ilişkisinin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması, hizmetlerimizin ifa edilmesi, firma olarak diğer yasalardan kaynaklanan sorumluluklarımızın yerine getirilmesi amaçları ile işlenmektedir.

İş bu kapsamda kontrolör sıfatıyla, kişisel bilgileri Yasa’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, sözleşmesel ilişkinin devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Yasa’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz, hizmet sözleşmelerimizden faydalanabilmeniz için beyan ettiğiniz adınız-soyadınız, adresiniz, iletişim numaralarınız kimlik numaranız, fatura ve ödeme bilgileriniz, müşteri temsilcilerimiz ile yapılan görüşmelerde kayıt edilen veriler, erişim ve trafik bilgileri gibi sizi tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ile toplanabilmektedir.

“Hassas veri”, ırksal veya etnik kökeni, siyasi görüşleri, dinsel veya diğer inançları ortaya koyan veya cinsel yönelim, sağlık veya cinsel hayatla veya Cezai soruşturmayla ilgili konuları açığa çıkaran kişisel verileri ifade etmektedir. Firmamız kural olarak kullanıcılarından ilişkin hassas veri talep etmez ve işlemez.

Kişisel verileriniz, Alan adı kayıt otoritelerinin kamuya açık olmasını zorunlu tuttuğu bilgiler ile sınırlı olmak üzere alan adı tescil bilgilerinde yer alır ve ilgili yurt içi ve yurt dışı kayıt otoritelerine aktarılır. Ayrıca Kişisel verileriniz mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile ve doğrudan veya dolaylı yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerimiz, şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız hukuk birimleri, mali müşavirler, çağrı merkezimiz ile gerektiği ölçüde paylaşılır.

Kişisel Verileri Koruma Yasası’nın 14 ve 15. Maddeleri kapsamında;

İşlemeye tabi tutulmuş kişisel verilerinizi ve aynı zamanda bunların kaynağını, İşlemenin amacını, bu bilgiyi alanlar veya alan kategoriler ile işlenmiş veya işlemeye tabi tutulmakta olan verinin kategorilerini, bir önceki bilgilendirmeden beri işlemede kaydedilen ilerlemeyi, Verinin düzeltilmesi, silinmesi veya bloke edilmesi, özellikle yanlışlıklar ve eksiklikler nedeniyle bu Yasanın kuralları uyarınca icra edilmemiş olan işlemeleri İmkansız olmadığı ve orantısız çaba gerektirmediği sürece verinin iletildiği üçüncü taraflara (B) bendi uyarınca yapılmış olan her türlü düzeltme, silme ve bloke etme hakkında bildirim yapılmasını firmamızdan talep edebilirsiniz.

Başvurunuzu sunulmasından itibaren otuz gün içinde yanıt vermediğimiz veya yanıtımız tatmin edici olmadığı takdirde, Kurula başvuru hakkına sahipsiniz bu madde kapsamında sayılı haklarınızı bir uzmanın yardımıyla da kullanabilirsiniz.

Kontrolör, Kurulun kararı ile bilgiye konu kişiye, bilgi verilmesini; Özel yasada açıkça öngörülmüş olması, Üstün nitelikte bir kamu yararı, özellikle Devletin iç ve dış güvenliğinin korunması açısından gerekli olması, Bilgi verilmesinin idari veya cezai bir soruşturmanın amacının gerçekleşmesini güçleştirmesi durumlarında sınırlayabilir, erteleyebilir veya reddedebilir, bu kapsamda bir sınırlama olduğu takdirde bunların sebebini ilgili yazılı bildirim yapılır.

Herhangi bir zamanda, içinde bulunduğu özel duruma ilişkin meşru nedenlerle, kendinize ait işlenmiş, işlenmekte olan veya işlenmesi planlanan verinin işlenmesine itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtiraz yazılı olarak aşağıda belirtiğimiz e-posta aracılığı ile yazılı olarak tarafımıza yapılır ve düzeltme, kullanımdan geçici olarak imtina, bloke etme, iletilmesinden veya silinmeden imtina, işlenmeme ve silinme gibi belirli bir işlemin yapılması veya yapılmaması taleplerini içermelidir, Firmamız bu itirazlara, talebin iletilmesini takiben on beş iş günü içinde yazılı olarak yanıt verir. Tarafımızdan yanıt verilmezse ve/veya süresinde yanıt verilmezse veya yanıt tatmin edici bulunmazsa, Kurula başvurma ve itirazının incelenmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvuru Yöntemi; info@portalkent.com elektronik posta adresine “sistemlerimizde kayıtlı e-posta” adresiniz ile yapabilirsiniz. Başvurunuzda; Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC vatandaşları için kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

PORTAL KENT

Teknoloji Rakibiniz Değil Yardımcınız Olsun

Gelecek Şekillenirken Yapay Zekanın Dünyaya Açılan Kapısı